Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

văn bản chỉ đạo - điều hành

Văn bản của trung ương

Quyết định số 792/QĐ-TTg về việc Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (10-06-2015)

 
Mời bạn đọc tải về toàn văn nội dung của văn bản tại đây.

văn bản khác: