Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

văn bản chỉ đạo - điều hành

Văn bản của thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 20/2/2017 về việc tuyên truyền thực hiện Lộ trình triển khai dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2017 -2020 (01-03-2017)

 
Mời bạn đọc tải về toàn văn nội dung của văn bản tại đây.

văn bản khác: