Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

văn bản chỉ đạo - điều hành

Văn bản của thành phố Đà Nẵng

Công văn sô 37/UBND-KT1 ngày 04/01/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ (09-01-2017)

 
Mời bạn đọc tải về toàn văn nội dung của văn bản tại đây.

văn bản khác: