Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

văn bản chỉ đạo - điều hành

Văn bản của BQL Khu công nghệ cao

Quyết định số 13/QĐ-BQLKCNC ngày 25/03/2016 của Ban Quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng về việc ban hành Chương trình minh bạch giữa Ban Quản lý Khu công nghệ cao và tổ chức, doanh nghiệp (25-03-2016)

 
Mời bạn đọc tải về toàn văn nội dung của văn bản tại đây.

văn bản khác: