Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

văn bản chỉ đạo - điều hành

Văn bản của BQL Khu công nghệ cao

Kế hoạch số 168/KH-BQLKCNC ngày 29/03/2016 của Ban Quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Thành ủy Đà Nẵng (29-03-2016)

 
Mời bạn đọc tải về toàn văn nội dung của văn bản tại đây.

văn bản khác: