Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

văn bản chỉ đạo - điều hành

Văn bản của BQL Khu công nghệ cao

Chương trình Triển khai thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 (15-06-2017)

Kế hoạch số 162/KH-BQLKCNC ngày 29/03/2016 của Ban Quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng về việc thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng năm 2016 (29-03-2016)

Kế hoạch số 168/KH-BQLKCNC ngày 29/03/2016 của Ban Quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Thành ủy Đà Nẵng (29-03-2016)

Quyết định số 13/QĐ-BQLKCNC ngày 25/03/2016 của Ban Quản lý khu công nghệ cao Đà Nẵng về việc ban hành Chương trình minh bạch giữa Ban Quản lý Khu công nghệ cao và tổ chức, doanh nghiệp (25-03-2016)

Kế hoạch số 62/KH-BQLKCNC ngày 03/02/2016 của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng về việc Kế hoạch hoat động và Chương trình công tác năm 2016 (04-02-2016)

Công văn số 25/BQLKCNC-KHDT ngày 20/01/2016 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Đà Nẵng về tổ chức các hoạt động Mừng Đảng, đón xuân Bính Thân 2016 và kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng(20-01-2016)

Hướng dẫn số 372/HD-BQLKCNC ngày 07/8/2015 về hướng dẫn nhà đầu tư các thủ tục sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư (14-08-2015)

Hướng dẫn số 332/HD-BQLKCNC về việc quản lý và bảo vệ môi trường Khu công nghệ cao Đà Nẵng(17-07-2015)

Kế hoạch Xây dựng và phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 (14-11-2014)

Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2014 (19-02-2014)

Kế hoạch hoạt động và chương trình công tác năm 2014 (15-01-2014)

Kế hoạch số 11/KH-BQLKCNC về việc triển khai Chỉ thị số 29-CT/CT ngày 06/11/2013 (09-01-2014)

Kế hoạch Triển khai Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 27/4/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng trong năm 2014 (07-01-2014)

Kế hoạch số 05/KH-BQLKCNC ngày 06/02/2013 về quản lý môi trường Dự án Khu công nghệ cao Đà Nẵng giai đoạn 2013-2015 (18-02-2013)

Kế hoạch và chương trình công tác năm 2013(23-01-2013)

Văn bản của thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 4072/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Phê duyệt Danh mục Dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017 - 2020(01-08-2017)

Kế hoạch số 4142/KH-UBND ngày 02/6/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017 - 2018(07-06-2017)

Quyết định về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân (28-03-2017)

Công văn số 364/STTTT-TTBCXB ngày 06/3/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền công tác thu thuế năm 2017 (13-03-2017)

Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 20/2/2017 về việc tuyên truyền thực hiện Lộ trình triển khai dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2017 -2020(01-03-2017)

Công văn sô 37/UBND-KT1 ngày 04/01/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ(09-01-2017)

Quyết định số 2526-QĐ/TU ngày 30/11/2016 của Thành ủy Đà Nẵng ban hành Đề án Thực hiện chương trình "Thành phố 4 an" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020(06-12-2016)

Công văn số 906/BHXH-QLT ngày 16/11/2016 của Bảo hiểm Xã hội Đà Nẵng về việc xử lý đơn vị báo giảm BHYT chậm (21-11-2016)

Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”. (01-01-2015)

Công văn số 8033/UBND-KTTH ngày 10/9/2014 của Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng về triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ (23-09-2014)

Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch UBND thành phố về đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của CBCCVC tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng. (03-04-2014)

Công văn số 93/BHXH-PT hướng dẫn một số nội dung về mức đóng BHXH, BHYT (07-03-2014)

Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Thành ủy Đà Nẵng (06-01-2014)

Quyết định số 5698/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống kết nối không dây thành phố Đà Nẵng (06-09-2013)

Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 16/4/2013 phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại thành phố Đà Nẵng (03-05-2013)

Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 18/01/2013 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của thành phố Đà Nẵng (06-03-2013)

Quyết định số 5882/QĐ-UBND ngày 23/7/2012 về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển nhân lực TP Đà Nẵng giai đoạn 2011-2020 (25-01-2013)

Quyết định số 2551/QĐ-UBND ngày 05/4/2012 về việc ban hành kế hoạch triển khai Đề án Phát triển dịch vụ TP Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 (25-01-2013)

Quyết định số 2550/QĐ-UBND ngày 05/4/2012 về việc phê duyệt Đề án Phát triển dịch vụ TP Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 (25-01-2013)

Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 15/3/2012 về việc phê duyệt Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng đến năm 2015 (25-01-2013)

Quyết định số 10884/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 về việc công bố bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng (03-01-2013)

Quyết định số 10672/QĐ-UBND ngày 22/12/2012 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công nghệ cao Đà Nẵng (26-12-2012)

Quyết định số 9418/QĐ-UBND ngày 14/11/2012 ban hành Kế hoạch đầu tư phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng giai đoạn 2012-2015 (30-11-2012)

Quyết định số 9233/QĐ-UBND ngày 08/11/2012 ban hành Kế hoạch thu hút đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng giai đoạn 2012-2015 (29-11-2012)

Công văn số 3118/UBND-QLĐTh ngày 31/5/2012 về việc thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và Quy hoạch chung Khu công nghệ cao Đà Nẵng (28-11-2012)

Công văn số 6326/UBND-QLĐTư ngày 12/10/2011 về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Dự án Khu công nghệ cao Đà Nẵng (27-11-2012)

Quyết định số 1602/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 phê duyệt Sơ đồ ranh giới quy hoạch sử dụng đất Khu phụ trợ phục vụ Dự án Khu công nghệ cao Đà Nẵng (26-11-2012)

Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 về việc chuyển cơ quan quản lý trực tiếp của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghệ cao thành phố Đà Nẵng (25-11-2012)

Văn bản của trung ương

Luật số 44/2013/QH13 ngày 26/11/2013 về việc Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (16-06-2017)

Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 về việc Quy định chi tiết một số điều của luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (16-06-2017)

Quyết đinh số 124/QĐ-BTTTT ngày 09/02/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phổ biến Danh sách các tên miền quốc gia Việt Nam ".VN" được ưu tiên bảo vệ(15-03-2017)

Quyết định số 792/QĐ-TTg về việc Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030(10-06-2015)

Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp(23-09-2014)

Công văn số 2962/BKHCN-CNC ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chí xác định dự án và Thẩm định công nghệ dự án đầu tư vào Khu CNC Đà Nẵng (27-09-2013)

Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp (20-08-2013)

Quyết định số 527/QĐ- BXD ngày 29/5/2013 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (30-05-2013)

Quyết định số 204/QĐ-TCHT ngày 23/01/2013 ban hành Kế hoạch hướng dẫn thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức hải quan; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế năm 2013 (05-03-2013)

Thông báo số 103/TB-VPCP ngày 21/3/2012 về Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp các Ban Chỉ đạo... (25-01-2013)

Quyết định số 2457/QĐ-TTg ngày 31/12/2010 về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 (25-01-2013)

Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 (24-01-2013)

Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KHCN) và tổ chức KHCN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (24-01-2013)

Quyết định số 2423/QĐ-TTg ngày 21/12/2011 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Khu công nghệ cao Đà Nẵng (30-11-2012)

Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 28/10/2010 về việc thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng (29-11-2012)

Quyết định số 1979/QĐ-TTg ngày 28/10/2010 về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu công nghệ cao Đà Nẵng (28-11-2012)