Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

thông báo

Thông báo về việc thành lập Đại diện Ban Quản lý Khu CNC tại Khu CNC (05-08-2016)

Ngày 04 tháng 8 năm 2016, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 404/BQLKCNC-VP về việc thành lập Đại diện Ban Quản lý Khu công nghệ cao tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng,
 
Mời bạn đọc xem và tải về toàn văn nội dung của Công văn này tại đây.