Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

thông báo

Thông báo về việc giới thiệu cho vay đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng tại Qũy ĐTPT (16-08-2016)

Ngày 17 tháng 6 năm 2016, Qũy Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 553/QĐTPT-KH&NCPT về việc giới thiệu cho vay đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng tại Qũy ĐTPT 
 
Mời bạn đọc xem và tải về toàn văn nội dung của Công văn này tại đây.