Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

thông báo

Thông báo về việc công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích trong năm 2016 (09-02-2017)

 
Ngày 16 tháng 01 năm 2017, Trưởng ban Quản lý Khu Công nghệ cao Đà Nẵng đã ký Quyết định số 09/QĐ-BQLKCNC về việc công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích trong năm 2016 
 
Mời bạn đọc xem và tải về toàn văn nội dung của Quyết định này tại đây.