Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

thông báo

Giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Trưởng ban BQL Khu công nghệ cao Đà Nẵng Phạm Trường Sơn (23-07-2013)

Ngày 19/7/2013, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng có Thông báo số 07/TB-BQLKCNC về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Phạm Trường Sơn, Phó Trưởng ban BQL Khu công nghệ cao Đà Nẵng đến các cơ quan, đơn vị để biết và liên hệ công tác.
 
Mời bạn đọc tải về và xem toàn văn nội dung của Thông báo tại đây.