Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

thông báo

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại BQL Khu công nghệ cao Đà Nẵng (25-06-2014)

 
Ngày 23/6/2014, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 50/QĐ-BQLKCNC về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Ban Quản lý Khu công nghệ cao đối với các lĩnh vực:

1. Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư

2. Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, môi trường.

3. Xúc tiến đầu tư

4. Thi đua, khen thưởng

5. Tài chính, kế toán.
 
Mời bạn đọc tải về và xem toàn văn nội dung của Quyết định này tại đây.