Logo

 • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

liên hệ

Gửi thông tin liên hệ

DANH BẠ BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO

  - Điện thoại: 0236.3566704
  - Điện thoại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 0236.3881888, nhánh 430
  - Fax: 0236.3566705
  - Email:
    + Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng: dhtp@danang.gov.vn
    + Ban Hỗ trợ và xúc tiến đầu tư: support_dhtp@danang.gov.vn

Lãnh đạo ban

1. Phùng Tấn Viết :Trưởng ban

 

- Điện thoại văn phòng

:0236 3566708

 

- Email

: vietpt@danang.gov.vn

2. Đoàn Ngọc Hùng Anh : Phó Trưởng ban

 

- Điện thoại văn phòng

:0236 3566701

 

- Email

: anhdnh@danang.gov.vn

3. Phạm Trường Sơn : Phó Trưởng ban

 

- Điện thoại văn phòng

:0236 3566700

 

- Email

: sonpt@danang.gov.vn

Văn phòng

1. Trần Quốc Cường : Chánh Văn phòng

 

- Điện thoại văn phòng

:0236 3566704

 

- Email

: cuongtq1@danang.gov.vn

2. Mai Thị Thu Diệu :Phó Chánh Văn phòng

 

- Điện thoại văn phòng

:0236 3566704

 

- Email

: dieumtt@danang.gov.vn

3. Phạm Thị Minh Hiền : Chuyên viên

 

- Điện thoại văn phòng

:0236 3566704

 

- Email

: hienptm@danang.gov.vn

4. Nguyễn Thị Thảo Hương : Chuyên viên

 

- Điện thoại văn phòng

:0236 3566704

 

- Email

: huongntt11@danang.gov.vn

5. Trần Văn Thanh : Lái xe

 

- Điện thoại văn phòng

:0236 3566704

 

- Email

: thanhtv1@danang.gov.vn

6. Hồ Phước Thời : Chuyên viên

 

- Điện thoại văn phòng

:0236 3566704

 

- Email

: thoihp@danang.gov.vn

Ban kế hoạch - Đầu tư

1. Nguyễn Xuân Đại : Trưởng ban

 

- Điện thoại văn phòng

:0236 3566702

 

- Email

: dainx1@danang.gov.vn

2. Ngô Tấn Hòa : Phó Trưởng ban

 

- Điện thoại văn phòng

:0236 3566702

 

- Email

: hoant11@danang.gov.vn

3. Trương Thị Bích Hồng : Chuyên viên

 

- Điện thoại văn phòng

:0236 3566702

 

- Email

: hongttb@danang.gov.vn

4. Đặng Thanh Bảo Trâm : Chuyên viên

 

- Điện thoại văn phòng

:0236 3566702

 

- Email

: tramdtb@danang.gov.vn

Ban kế toán - Tài chính

1. Nguyễn Thị Minh Phương : Trưởng ban

 

- Điện thoại văn phòng

:0236 3566709

 

- Email

: phuongntm1@danang.gov.vn

2. Dương Kiều Uyên :Kế toán Trưởng

 

- Điện thoại văn phòng

:0236 3566709

 

- Email

: uyendk@danang.gov.vn

3. Nguyễn Thị Mỹ Dung : Chuyên viên

 

- Điện thoại văn phòng

:0236 3566709

 

- Email

: dungntm1@danang.gov.vn

Ban hỗ trợ & Xúc tiến đầu tư

1. Bùi Văn Doành : Trưởng ban

 

- Điện thoại văn phòng

:0236 3566703

 

- Email

: doanhbv1@danang.gov.vn

2. Trần Việt Phương : Phó Trưởng ban

 

- Điện thoại văn phòng

:0236 3566703

 

- Email

: phuongtv1@danang.gov.vn

3. Đoàn Thị Thùy Dung : Chuyên viên

 

- Điện thoại văn phòng

:0236 3566703

 

- Email

: dungdtt@danang.gov.vn

4. Nguyễn Thị Thiên Hương : Chuyên viên

 

- Điện thoại văn phòng

:0236 3566703

 

- Email

: huongntt7@danang.gov.vn

5. Nguyễn Ngọc Minh Phương : Chuyên viên

 

- Điện thoại văn phòng

:0236 3566703

 

- Email

: phuongnnm@danang.gov.vn

6. Nguyễn Phước Hà Thiên : Chuyên viên

 

- Điện thoại văn phòng

: 0236 3626703

 

- Email

: thiennhp@danang.gov.vn

Ban quy hoạch xây dựng & Môi trường

1. Vương Thanh Nga :Trưởng ban

 

- Điện thoại văn phòng

:0236 3566706

 

- Email

: ngavt1@danang.gov.vn

2. Trần Thị Thanh Huyền : Chuyên viên

 

- Điện thoại văn phòng

:0236 3566706

 

- Email

: huyenttt@danang.gov.vn

3. Hoàng Mạnh Tuân : Chuyên viên

 

- Điện thoại văn phòng

:0236 3566706

 

- Email

: tuanhm1@danang.gov.vn

Ban Nghiên cứu, Phát triển và Ươm tạo

1. Võ Văn Chi :Phó Trưởng ban

 

- Điện thoại văn phòng

:0236 3566707

 

- Email

: chivv@danang.gov.vn

2. Nguyễn Thị Mỹ Dung : Chuyên viên

 

- Điện thoại văn phòng

:0236 3566707

 

- Email

: dungntm@danang.gov.vn