Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

các khu chức năng

Khu công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối

 

Đây là khu vực tập trung thu gom, xử lý chất thải, nước thải; bố trí nguồn điện; cấp nước cho Khu công nghệ cao.
- Diện tích: 7,07 ha, chiếm tỷ lệ 1,05 % trong tổng diện tích đất dành cho các khu chức năng.
- Mật độ xây dựng: 30-40%.
- Số tầng cao cho phép: 1-2 tầng.